Prev. Aanpassingen voor PRO-GEN Next

PRO-GEN wordt regelmatig bijgewerkt om foutjes op te lossen en nieuwe functies toe te voegen. U kunt de laatste versie 3.50 gratis downloaden via deze pagina. Deze bevat ook alle eerdere wijzigingen.
De wijzigingen in versie 3.50 zijn hieronder opgesomd. Informatie over de wijzigingen in eerdere versies is op een aparte pagina vermeld. Deze informatie is ook binnen PRO-GEN op te roepen onder 'Documentatie'.

Installatie

U kunt versie 3.50 eenvoudig installeren door uw bestaande PRO-GEN te overschrijven met de nieuwste versie.
Het installatieprogramma is zo gemaakt dat uw genealogische gegevens, uw licentie-gegevens en de meeste PRO-GEN instellingen behouden blijven. Echter het blijft natuurlijk wel verstandig om een backup te hebben van uw PRO-GEN bestanden en van eventuele wijzigingen die u zelf heeft aangebracht in de programma-bestanden.

 
PRO-GEN 3.50
14-09-2019
12.967.640 bytes
  • Klik hiernaast op het bestand om het downloaden te starten.
Microsoft Internet Explorer
Internet
Explorer
downloaden met Internet Explorer
  • Bovenin of onderin Internet Explorer verschijnt een informatiebalk. Klik hierop en kies 'Bestand downloaden...'.
  • Kies 'Uitvoeren'.
Mozilla Firefox
Firefox
downloaden met Firefox
  • Kies in Firefox 'Bestand opslaan' en kies dan een map om het bestand in op te slaan.
  • Blader in Windows Verkenner naar de gekozen opslagmap en dubbelklik op bestand setup-pg350-nl.exe.
Google Chrome
Chrome
downloaden met Chrome
  • Onderin Chrome verschijnt een waarschuwingsbalk. Kies 'Behouden'.
  • Klik op het pijltje achter setup-pg350-nl.exe en kies 'Openen'.
installatie
  • Op Windows Vista, Windows 7, 8 en 10 dient u toestemming te geven om dit programma uit te voeren.
  • Kies in het installatieprogramma de map waar PRO-GEN nu is geinstalleerd.
  • Er verschijnt een melding dat de aangegeven map al bestaat. Kies 'Ja' om deze map toch te gebruiken.

Korte beschrijving van de wijzigingen in versie 3.50

*** wijzigingen in versie 3.50 d.d. 14-09-2019 **************************************
- Installatie: Lege regels die t.b.v. structuur ingevoegd zijn in de lijst met PRO-GEN bestanden, blijven nu behouden.
- Installatie: Standaard kleuren ingesteld in register omdat bij een nieuw geïnstalleerde Windows 10 PC de kleuren flets waren.
- Installatie: Standaard grootte van schermletters aangepast van 18 naar 24 punten, zodat het PRO-GEN venster vanaf het begin wat groter is.
- Database: Maximum grootte van Info-velden vergroot van 16000 naar 64000 tekens.
- Database: Veldtype Ja/Nee toegevoegd.
- Opmaakdefinitie: Nieuwe PG35-1.DEF toegevoegd met daarin:
    o Ja/Nee veld voor vastleggen toestemming voor publicatie.
    o Bijbehorend Datum en Opmerking veld.
- Hulpprogramma's, Update: Optie toegevoegd om een bestand eenvoudig om te zetten naar de nieuwste PG35-1.DEF opmaakdefinitie.
- Bij uitvoer keuze 'Privacy instellingen' toegevoegd.
    o Deze Privacy instellingen werken op alle uitvoeren!
    o Ook twee selectievoorwaarden hiervoor toegevoegd.
    o In VTX taal toevoegingen (voor details zie TECHNIC.PDF):
        - PRIV_STATUS([,])
        - PRIV_MENU_SETTING
        - PRIV_AGE_LIMIT
        - PRIV_TEXT$
        - PRIV_ALLOWED
        - PRIV_DEAD
        - PRIV_PROB_DEAD
        - PRIV_UNKNOWN
        - PRIV_PROB_ALIVE
        - PRIV_ALIVE
        - PRIV_DENIED
        - PRIV_ALL
        - PRIV_RESTRICTION([[,]])
- Stamreeks, Kwartierstaat, Genealogie en Parenteel: Mogelijkheid toegevoegd om enkel de geselecteerde personen te mogen gebruiken.
- FAMILY.VTX: Stijl voor hoofdnummer gewijzigd zodat deze verschilt van het verwijzingsnummer. Voor de tekst 'Doopgetuige(n):' een komma toegevoegd.
- FAMILIY.VTX: Extra index-optie '9' om enkel de echtgenotes te indexeren en het familienummer erbij te plaatsen.
- AFSTAM2.VTX: CSS stijl aangepast om lange nummers te ondersteunen.
- Tekstuitvoer: Als de achternaam leeg is, kwam de voornaam in de index van RTF-uitvoer bij het teken : terecht.
- Tekstuitvoer: Bij het afdrukken van een relatieschema in de tekst werd bij ouders zonder relatie de partner als onbekend afgedrukt.
- Tekstuitvoer: Bij standaard tekstuitvoer optie toegevoegd om bij de kinderen de volledige gegevens af te drukken met behoud van de verwijzing.
- Grafische parenteel: Extra blokdefinitie GENEA-V5 toegevoegd die lijkt op de uitvoer van 'Verborgen verleden'.
- CSS: Extra indelingen toegevoegd .
- HTML/CSS uitvoer: Als een voornaam eindigt op een ( teken, dan liep het programma vast bij het maken van een HTML of CSS uitvoer.
- HTML/CSS uitvoer: Als achter de basis-bestandsnaam een spatie werd geplaatst, kon de aangemaakte uitvoer niet automatisch geopend worden.
- HTML/CSS uitvoer: Bij uitvoer naar de zoekmap die in de HTML Verzamelindex is ingesteld, wordt de gemaakte uitvoer toegevoegd in de bestandenlijst van de HTML Verzamelindex. Vanaf HTML Verzamelindex 1.04 wordt deze ook automatisch opgestart vanuit PRO-GEN.
- HTML/CSS uitvoer: Bij gebruik van de Edge browser werden accenttekens in de index niet correct weergegeven.
- Backup: Na het maken van een backup werd soms het DEF bestand beschadigd.
- Backup: Als een bestand in Windows als read-only was gemarkeerd, bleef het backup-proces hangen.
- GEDCOM export: M.b.v. een privacy-filter kunnen personen uit het GEDCOM bestand weggelaten worden, waarbij de familiestructuur wel behouden blijft.
- GEDCOM export: Als in een huwelijksdatum een !-teken was geplaatst werd dit niet correct in het GEDCOM bestand geplaatst.
- GEDCOM export: Bij de NAME tag wordt nu tussen voornaam en achternaam een spatie geplaatst. Dit heeft alleen bij import in Webtrees invloed op het resultaat.
- GEDCOM import: 2 TYPE .... werd alleen herkend als dit direct na de regel 1 MARR stond. Nu wordt dit ook herkend als er nog regels tussen staan.
- GEDCOM import: 1 MARR Y werd altijd vertaald naar het wettelijk huwelijk. Er werd daarbij dus geen rekening gehouden met een eventuele 2 TYPE Church regel.
- GEDCOM import: Als in een achternaam een komma gebruikt wordt, dan wordt van het deel na de komma eerst gecontroleerd of dit voorvoegsels betreft, voordat het voor het eerste gedeelte geplaatst wordt.
- GEDCOM import/export: Het aantal mogelijke koppelingen is gewijzigd van 255 naar 32767.
- Werklijst: Als er nog geen sortering actief was en de beschrijving van de eerste sorteervoorwaarde was lang, dan werd bij het drukken van de TAB-toets het dan verschijnende scherm niet correct opgebouwd. Nu wordt de lange beschrijving afgekapt op de rand van het scherm.
- Werklijst/Relatieschema: M.b.t. Backspace en Alt-Backspace kan het gevolgde pad door de personen terug/vooruit gevolgd worden.
- Info-velden: Als de invoerstand op 'overschrijven' staat, kon bij het invoeren van teksten via de F-toetsen het programma vastlopen.
- In de RTF.PRN driver is de codering van de lijntekens aangepast naar Unicode zodat dit ook met OpenOffice gebruikt kan worden.
- Bij RTF-uitvoer worden nu standaard paginanummers aangezet, gecentreerd bovenaan de pagina.
- Als het begin van de achternaam tussen haakjes stond, werd het eerste haakje bij de voorvoegsels gerekend.
- MAIL.VTX: Als er een eigen instelling werd gemaakt voor het exporteren van huwelijksgegevens waarin niet alle persoonsvelden van man en vrouw werden gebruikt, was het resulterende bestand niet in te lezen in EXCEL.
- Cirkeldiagram: Als er een achtergrond-foto/-tekening gebruikt wordt, wordt de keuzeoptie 'wimpel' niet meer getoond omdat deze dan standaard aan staat.
- Kwartierstaat tekstuitvoer: Voor de optie "Achter generatienummers vooroudertekst vermelden?" zijn nu ook teksten voor de uitvoertalen Engels, Duits en Frans toegevoegd.
- Uitvoer: Er is meer geheugen beschikbaar voor uitvoer, waardoor zeer brede uitvoeren minder snel een vastloper veroorzaken.
- Hulpprogramma's m.b.t. Contactdiensten uit het menu verwijderd.
- Startoptie /TITLE toegevoegd, waarmee de gebruikte map-naam of een eigen tekst in de bovenste regel van het PRO-GEN scherm kan worden toegevoegd.
- Als er een pad\bestandsnaam ingevoerd moet worden, kan er nu m.b.v. het ?-teken een Windows bestandskeuzescherm gebruikt worden om het gewenste bestand te kiezen.