Prev. Privacyverklaring Next

Privacyverklaring d.d. 31 mei 2018

PRO-GEN, gevestigd aan Papenveld 1, 7475 DD Markelo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

PRO-GEN v.o.f.
Papenveld 1
7475 DD Markelo
+31 547 362755 | +31 547 363152
https://www.pro-gen.nl
support@pro-gen.nl
Kvk: 06072862

Persoonsgegevens die wij verwerken

PRO-GEN verwerkt onderstaande persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt:

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

PRO-GEN verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de overeenkomst als wettelijke grondslag voor de volgende doelen:

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

PRO-GEN bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de softwarelicentie te kunnen uitgeven en controleren. Wij hanteren derhalve voor de persoonsgegevens een bewaartermijnen gelijk aan de geldigheidsduur van de softwarelicentie.
Een gebruiker heeft het recht om zijn gegevens te laten verwijderen. Echter vervalt daarmee wel het recht om de softwarelicentie te gebruiken.

Delen van persoonsgegevens met derden

PRO-GEN deelt uw persoonsgegevens niet met derden anders dan hieronder aangegeven.
Met bedrijven uit onderstaande tabel hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. PRO-GEN blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Categorie Naam Jurisdictie Doel Gegevens
Bewerker PRO-GEN Gebruikersgroep Vereniging Controle van de softwarelicentie.
Alleen klanten met een geldige PRO-GEN licentie kunnen lid worden.
Genoemde persoons- en licentiegegevens.
Bewerker PRO-GEN gebruikersgroep LIMBURG Vzw Controle van de softwarelicentie.
Alleen klanten met een geldige PRO-GEN licentie kunnen lid worden.
Genoemde persoons- en licentiegegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken

PRO-GEN gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door PRO-GEN en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
U kunt een verzoek hiertoe sturen naar support@pro-gen.nl
PRO-GEN wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

PRO-GEN neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via support@pro-gen.nl

Verantwoordelijkheid ingevoerde persoonsgegevens door klant in PRO-GEN

PRO-GEN is een genealogieprogramma waarmee door de klant vele persoonsgegevens kunnen worden vastgelegd. De klant moet de privacy van deze persoonsgegevens respecteren.
PRO-GEN is niet verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die onze klanten m.b.v. onze software vastleggen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.