Prev. Wijzigingen uit eerdere versies Next

N.B. De nieuwste versie 3.51 bevat ook alle hieronder genoemde wijzigingen.

*** wijzigingen in versie 3.50 d.d. 14-09-2019 **************************************
- Installatie: Lege regels die t.b.v. structuur ingevoegd zijn in de lijst met PRO-GEN bestanden, blijven nu behouden.
- Installatie: Standaard kleuren ingesteld in register omdat bij een nieuw geïnstalleerde Windows 10 PC de kleuren flets waren.
- Installatie: Standaard grootte van schermletters aangepast van 18 naar 24 punten, zodat het PRO-GEN venster vanaf het begin wat groter is.
- Database: Maximum grootte van Info-velden vergroot van 16000 naar 64000 tekens.
- Database: Veldtype Ja/Nee toegevoegd.
- Opmaakdefinitie: Nieuwe PG35-1.DEF toegevoegd met daarin:
    o Ja/Nee veld voor vastleggen toestemming voor publicatie.
    o Bijbehorend Datum en Opmerking veld.
- Hulpprogramma's, Update: Optie toegevoegd om een bestand eenvoudig om te zetten naar de nieuwste PG35-1.DEF opmaakdefinitie.
- Bij uitvoer keuze 'Privacy instellingen' toegevoegd.
    o Deze Privacy instellingen werken op alle uitvoeren!
    o Ook twee selectievoorwaarden hiervoor toegevoegd.
    o In VTX taal toevoegingen (voor details zie TECHNIC.PDF):
        - PRIV_STATUS([,])
        - PRIV_MENU_SETTING
        - PRIV_AGE_LIMIT
        - PRIV_TEXT$
        - PRIV_ALLOWED
        - PRIV_DEAD
        - PRIV_PROB_DEAD
        - PRIV_UNKNOWN
        - PRIV_PROB_ALIVE
        - PRIV_ALIVE
        - PRIV_DENIED
        - PRIV_ALL
        - PRIV_RESTRICTION([[,]])
- Stamreeks, Kwartierstaat, Genealogie en Parenteel: Mogelijkheid toegevoegd om enkel de geselecteerde personen te mogen gebruiken.
- FAMILY.VTX: Stijl voor hoofdnummer gewijzigd zodat deze verschilt van het verwijzingsnummer. Voor de tekst 'Doopgetuige(n):' een komma toegevoegd.
- FAMILIY.VTX: Extra index-optie '9' om enkel de echtgenotes te indexeren en het familienummer erbij te plaatsen.
- AFSTAM2.VTX: CSS stijl aangepast om lange nummers te ondersteunen.
- Tekstuitvoer: Als de achternaam leeg is, kwam de voornaam in de index van RTF-uitvoer bij het teken : terecht.
- Tekstuitvoer: Bij het afdrukken van een relatieschema in de tekst werd bij ouders zonder relatie de partner als onbekend afgedrukt.
- Tekstuitvoer: Bij standaard tekstuitvoer optie toegevoegd om bij de kinderen de volledige gegevens af te drukken met behoud van de verwijzing.
- Grafische parenteel: Extra blokdefinitie GENEA-V5 toegevoegd die lijkt op de uitvoer van 'Verborgen verleden'.
- CSS: Extra indelingen toegevoegd .
- HTML/CSS uitvoer: Als een voornaam eindigt op een ( teken, dan liep het programma vast bij het maken van een HTML of CSS uitvoer.
- HTML/CSS uitvoer: Als achter de basis-bestandsnaam een spatie werd geplaatst, kon de aangemaakte uitvoer niet automatisch geopend worden.
- HTML/CSS uitvoer: Bij uitvoer naar de zoekmap die in de HTML Verzamelindex is ingesteld, wordt de gemaakte uitvoer toegevoegd in de bestandenlijst van de HTML Verzamelindex. Vanaf HTML Verzamelindex 1.04 wordt deze ook automatisch opgestart vanuit PRO-GEN.
- HTML/CSS uitvoer: Bij gebruik van de Edge browser werden accenttekens in de index niet correct weergegeven.
- Backup: Na het maken van een backup werd soms het DEF bestand beschadigd.
- Backup: Als een bestand in Windows als read-only was gemarkeerd, bleef het backup-proces hangen.
- GEDCOM export: M.b.v. een privacy-filter kunnen personen uit het GEDCOM bestand weggelaten worden, waarbij de familiestructuur wel behouden blijft.
- GEDCOM export: Als in een huwelijksdatum een !-teken was geplaatst werd dit niet correct in het GEDCOM bestand geplaatst.
- GEDCOM export: Bij de NAME tag wordt nu tussen voornaam en achternaam een spatie geplaatst. Dit heeft alleen bij import in Webtrees invloed op het resultaat.
- GEDCOM import: 2 TYPE .... werd alleen herkend als dit direct na de regel 1 MARR stond. Nu wordt dit ook herkend als er nog regels tussen staan.
- GEDCOM import: 1 MARR Y werd altijd vertaald naar het wettelijk huwelijk. Er werd daarbij dus geen rekening gehouden met een eventuele 2 TYPE Church regel.
- GEDCOM import: Als in een achternaam een komma gebruikt wordt, dan wordt van het deel na de komma eerst gecontroleerd of dit voorvoegsels betreft, voordat het voor het eerste gedeelte geplaatst wordt.
- GEDCOM import/export: Het aantal mogelijke koppelingen is gewijzigd van 255 naar 32767.
- Werklijst: Als er nog geen sortering actief was en de beschrijving van de eerste sorteervoorwaarde was lang, dan werd bij het drukken van de TAB-toets het dan verschijnende scherm niet correct opgebouwd. Nu wordt de lange beschrijving afgekapt op de rand van het scherm.
- Werklijst/Relatieschema: M.b.t. Backspace en Alt-Backspace kan het gevolgde pad door de personen terug/vooruit gevolgd worden.
- Info-velden: Als de invoerstand op 'overschrijven' staat, kon bij het invoeren van teksten via de F-toetsen het programma vastlopen.
- In de RTF.PRN driver is de codering van de lijntekens aangepast naar Unicode zodat dit ook met OpenOffice gebruikt kan worden.
- Bij RTF-uitvoer worden nu standaard paginanummers aangezet, gecentreerd bovenaan de pagina.
- Als het begin van de achternaam tussen haakjes stond, werd het eerste haakje bij de voorvoegsels gerekend.
- MAIL.VTX: Als er een eigen instelling werd gemaakt voor het exporteren van huwelijksgegevens waarin niet alle persoonsvelden van man en vrouw werden gebruikt, was het resulterende bestand niet in te lezen in EXCEL.
- Cirkeldiagram: Als er een achtergrond-foto/-tekening gebruikt wordt, wordt de keuzeoptie 'wimpel' niet meer getoond omdat deze dan standaard aan staat.
- Kwartierstaat tekstuitvoer: Voor de optie "Achter generatienummers vooroudertekst vermelden?" zijn nu ook teksten voor de uitvoertalen Engels, Duits en Frans toegevoegd.
- Uitvoer: Er is meer geheugen beschikbaar voor uitvoer, waardoor zeer brede uitvoeren minder snel een vastloper veroorzaken.
- Hulpprogramma's m.b.t. Contactdiensten uit het menu verwijderd.
- Startoptie /TITLE toegevoegd, waarmee de gebruikte map-naam of een eigen tekst in de bovenste regel van het PRO-GEN scherm kan worden toegevoegd.
- Als er een pad\bestandsnaam ingevoerd moet worden, kan er nu m.b.v. het ?-teken een Windows bestandskeuzescherm gebruikt worden om het gewenste bestand te kiezen.

*** wijzigingen in versie 3.22 d.d. 14-05-2016 **************************************
- Installatie: Het installatieprogramma en de PRO-GEN programmabestanden zijn nu voorzien van een digitale handtekening.
- Installatie: T.b.v. Windows 10 wordt de instelling 'Snelkoppelingen voor Ctrl-toets ...' uitgezet.
- Installatie: Nieuwe versie van PGIT.
- Licentie: Bij een onvolledig licentiebestand kon het programma vastlopen.
- Licentie: Bij het invoeren van de licentiecode wordt gecontroleerd op de juiste lengte.
- Demo-versie: Een selectie m.b.v. VTX liet het programma vastlopen.
- Als een DEF bestand leeg was, kon het betreffende PRO-GEN bestand niet geopend worden. Nu wordt er gevraagd een geldig DEF bestand te kiezen.
- Een te lange regel in een menu kon naar de volgende regel omgeslagen worden.
- Macro's: Een macro die F1/Ctrl-V in een info-veld gebruikt werd niet afgemaakt.
- BIDPR.DEF: Tekstuele aanpassing en extra codeletters.
- Update instellingen: Neemt nu ook *.VTX, *.COL en ALT*.KEY bestanden mee.
- Update instellingen: Een bestand kon mogelijk overschreven worden door een oudere versie als de schrijfwijze van de bestandsnaam verschilde m.b.t. hoofdletters / kleineletters.
- ASCII import: in het opmerkingenbestand bij ASCII import mogen de recordnummers nu zeven tekens lang zijn.
- GEDCOM export: bij Tijd-velden wordt een punt vervangen door een dubbelepunt omdat dit verplicht is in de GEDCOM standaard.
- GEDCOM export: de voortgangsbalk ging niet altijd tot 100%.
- GEDCOM import: bij melding 'Fout in GEDCOM regel' wordt nu het persoon- of relatie-nummer toegevoegd.
- GEDCOM import: naast de standaardaanduiding 'CREM' wordt nu ook 'BURI' met 'TYPE Cremation' geaccepteerd voor crematiegegevens.
- ASCII import: op Windows XP kon de import eindigen met een vastloper, waarbij het aangemaakte bestand dan een record te kort werd.
- Restore: Een LZH-bestand dat als read-only gemarkeerd is in Windows, veroorzaakte problemen bij een latere restore-actie.
- Bij opmaakdefinitie wijzigen, algemene instellingen verschenen er twee blokjes bij Geslacht man en Geslacht vrouw als deze niet zijn ingevuld.
- Afdrukken F-toetsen: HTML-UTF driver aangepast i.v.m. foutmelding bij gebruik van een '-teken.
- Invoer- en uitvoerbestanden met accenttekens werkten niet correct.
- Voorbeeldtekst bij instellen datumformaat aangepast.
- Het gebruik van vraagtekens in datums kon voor hele vreemde effecten in de uitvoer zorgen. Bijv. 23-12-19?? kon als jaartal 2065 opleveren.
- Cirkeldiagram: Mogelijkheid voor het toevoegen van een achtergondplaatje. Hiervoor worden vijf verschillende achtergrondplaatjes meegeleverd: twee getekende boomstructuren en drie foto's.
- Tekstuitvoer Stamreeks: bij uitvoer alle velden worden nu ook alle kinderen van de voorouders afgedrukt.
- Tekstuitvoer: Optie 'Titel en roepnaam onderdrukken bij niet-hoofdpersonen' toegevoegd
- Tekstuitvoer: Enkele 'Opgeslagen instellingen' zijn aangepast. Bij enkele instellingen werden de gegevens m.b.t "weduw/hertrouw van partners" (letter Q) twee keer afgedrukt, terwijl bij de uitvoer 'met terugverwijzingen' deze gegevens juist ontbraken.
- RTF uitvoer: De lege pagina aan het einde van het document is nu weg.
- Afdrukken in 'Landscape' werkte niet goed.
- Bij voor/na/circa datums voor het jaar 1000 kon met datumopmaak de voorloop-nul niet weggelaten worden.
- VTX: er zijn nu 250 variabelen beschikbaar (was 100).
- Uitvoer: In de PRN drivers kan nu ook een karaktervervanging per stijl gedefinieerd worden.
- Bij RTF en CSS uitvoer worden nu alleen in datums en namen nog mintekens als niet-afbreekbaar teken geplaatst.
- Tekstuitvoer: De pagina met de INDEX wordt alleen toegevoegd als er ook werkelijk indexering is toegepast.
- VTX: Nieuwe functie #ENCODING$ geeft bij HTML en CSS drivers de waarde die bij charset= genoemd wordt (utf-8 of iso-8859-1)
- VTX: Sommige opties die strikt aan de taal "NL" waren gekoppeld, zijn nu afhankelijk gemaakt van het aanwezig zijn van de betreffende teksten. Hierdoor kunnen bij Engelse uitvoer nu ook de PARVAPAR teksten afgedrukt worden.
- HTML/CSS: voor de Internet uitvoer wordt nu standaard de UTF-8 tekenset gebruikt, waardoor uitvoer van bijv. een grafisch schema nu de lijntekens correct laat zien.
- HTML/CSS: In de WEBSITE map kan ook een submap met de naam van het bestand gemaakt worden om sjablonen te plaatsen die specifiek voor een bestand zijn.
- HTML/CSS: De nummering van de bestanden is niet meer beperkt tot vier cijfers, waardoor ook hele grote HTML/CSS bestanden mogelijk zijn.
- HTML/CSS: In de index kwamen namen met accenttekens niet in de juiste volgorde.
- HUWBLD.VTX: Eigen opgeslagen instellingen konden soms een fout opleveren.
- Documentatie: Release informatie wordt nu als PDF meegeleverd.

*** wijzigingen in versie 3.21 d.d. 15-12-2012 **************************************
= Installatie: na bladeren naar een map wordt er geen PG30 meer toegevoegd.
- Installatie: de functietoets-definities en voorvoegsels werden overschreven.
+ PGIT: nieuwe versie die ook de LZH bestanden van LHA32 ondersteunt.
= Scherm: op het windows startscherm stond nog versie 3.0b.
+ Scherm: PRO-GEN gebruikt nu automatisch codepage 437.
= Scherm: wijzigen van de venstergrootte heeft geen invloed meer op andere vensters.
- Invoer: in een info-veld werkte ctrl-pijltje niet correct om van woord naar woord te springen.
+ Afdrukken: Er worden grotere formulieren ondersteund bij het afdrukken.
- Afdrukken: enkele tekens werden op Windows 7 niet afgedrukt.
= Afdrukken: gebruikt nu het standaard 'Courier New' lettertype.
+ Cirkeldiagram: optie 'Hokjes per echtpaar als wimpel weergeven ?' toegevoegd.
- Tekstuitvoer: bij gebruik van de PARVAPAR uitbreiding liep het programma vast.
+ Tekstuitvoer: PARVAPAR is nu in de standaarduitvoer geïntegreerd.
- Tekstuitvoer: De titel van de uitvoer gebruikt nu stijl 24 i.p.v. 26.
- HTML/CSS: soms werd het menu overgeslagen waarin gekozen kon worden om de uitvoer op te splitsen. Bij het openen in de browser verscheen de uitvoer dan zonder index.
= HTML/CSS: '-teken in drivers toegevoegd.
- Restore: bij restore van een bestand werd de wijzigingsdatum aangepast.
- GEDCOM import: bij het wijzigen van koppelingen werkte de B-toets niet om het GEDCOM bestand te bekijken.
- GEDCOM export: soms verscheen er een foutmelding m.b.t. het PG{IXR}.TMP bestand.
- Import: ASCII-Import liep soms vast.
- Import: Na importeren van een bestand werd er niet opnieuw geïndexeerd.
- Export: Na uitbreiden van een opmaakdefinitie liep het exporteren vast.
- CGI-export: kiezen van een plaats door het intypen van beginletters werkte niet.

*** wijzigingen in versie 3.20 d.d. 01-07-2012 **************************************
+ PRO-GEN is nu een 32-bit Windows console programma en heeft nu geen DOSBOX meer nodig om ook op 64-bit Windows gebruikt te kunnen worden.
+ Voor de 64-bit gebruikers zijn de DOSBOX beperkingen nu vervallen.
+ Het kopieren en plakken werkt nu met Ctrl-C / Ctrl-V, zoals gebruikelijk in Windows.
+ De kopieerfunctie voor Info-teksten (via Shift-F1) gebruikt intern nu ook het Windows clipboard. D.w.z. dat u deze teksten dan ook eenvoudig in andere Windows programma's kunt plakken.
+ PRO-GEN gebruikt nu de toetsenbord instelling van Windows. De keuze 'Toetsenbord instellen' is nu verdwenen.
- De problemen met de Belgische AZERTY toetsenborden m.b.t. de ALT-Z en ALT-W toetsen zijn nu opgelost.
= de VTX-functie RANDOM geeft nu een waarde tussen 0 en 10000. Dat was tussen 0 en 1.
+ bij het maken van een macro is de piep uitgeschakeld en wordt er nu een knipperende regel bovenaan het scherm getoond met de naam van de macro en het aantal vastgelegde toetsen.
+ er is nu technische informatie op te roepen in het hoofdmenu met de vraagteken-toets.
- Bij GEDCOM werden datum's met 'in xxxx' en 'rond xxxx' niet als 'ABT xxxx' geexporteerd (was in DOS versie ook al zo).
- De voortgangsbalk bij selecties zoals TWEELING begon al halverwege.
+ De documentatiebestanden zijn nu als PDF meegeleverd.
- Bij installatie verscheen er soms een foutmelding omdat het font PGcourier niet vervangen kon worden.
- Op het beeldscherm bleven soms dunne verticale lijnen achter.

*** wijzigingen in aanvulling 19 d.d. 29-08-2011 **************************************
+Algemeen: Op sommige PC's ging het invoeren van tekst zeer langzaam.
+Algemeen: Processorbelasting omlaag gebracht.
+Algemeen: Meeste foutmeldingen bij gebruik van DOSBOX opgelost.
+Invoer: Extra tekens toegevoegd aan het Ctrl-A scherm t.b.v. Belgisch keyboard.
-AGE$(): De berekening van het resterend aantal dagen (optie 4) werkte niet goed als de eerste datum in een schrikkeljaar lag en de tweede datum niet.
-Opmaakdefinitie: Bij het wijzigen van een opmaakdefinitie met heel veel velden kon er een 'out of string space' foutmelding verschijnen.
+HTML/CSS: Extra navigatie-balk onderaan elke pagina.
-HTML/CSS: Bij 8.3 namen (DOSBOX of /DOS optie) en grote bestanden werkte een basisnaam van 3 tekens niet.
-VTX: Bij regelovergangen werden actieve STYLE velden niet in de juiste volgorde afgesloten.
+DESCEND.VTX: Weergave van scheidingsdatum toegevoegd.
+GEDCOM: Aanpassing GEDCOM Tag's van kerkelijk en wettelijk huwelijk n.a.v. afspraken in de Duitse GEDCOM-L discussiegroep.

*** wijzigingen in aanvulling 18 d.d. 06-02-2010 **************************************
-Algemeen: Soms verscheen er een .IXI bestand in de PG30 map.
=GEDCOM: Onbekend geslacht wordt nu als code 'U' in GEDCOM bestand opgenomen.
=Tekstuitvoer: Opmaakprofielen aangepast: spaties, dubbele punten, haakjes, etc. vallen nu niet meer binnen het opmaakprofiel.
+Tekstuitvoer: Extra opmaakprofielen toegevoegd voor kerk en generatie tekst.
-Tekstuitvoer: Bij een genealogie in RTF-formaat, verscheen soms 'Fout bladwijzer niet gevonden'.
-HTML/CSS: Bij nummering 'Recordnummers' ontbraken er in de uitvoer een aantal koppelingen.
-HTML/CSS: Bij opsplitsen van de index klopte de titel van het index-bestand niet.
=JAAR.VTX: Bij afdrukken naam veldvervanging uitgezet.
+Uitvoer: De uitvoersnelheid is verhoogd bij PC's waar er geen EMS-geheugen is.
+VTX: optie 32 bij INDEX$() functie om delen tussen haakjes weg te laten uit de indexmarkering.
+Drivers: RTF - Extra formulieren toegevoegd voor uitvoer met vaste bladmaten, te gebruiken voor bijv. een grafisch schema.
+Drivers: Driver toegevoegd voor WordPerfect versie 9 en hoger.
+Algemeen: Aanpassingen om PRO-GEN te kunnen draaien op DOSBOX onder 64-bit Windows versies, waarbij aangemaakte RTF/PDF/HTM bestanden toch automatisch geopend kunen worden in 64-bit Windows.
+Algemeen: Aanpassingen t.b.v. gebruik met DOSBOX op 64-bit Linux.
-Opstarten: Soms verscheen er een foutmelding m.b.t. EXCLDIR.EXE bij het starten van PRO-GEN.
=Opstarten: Het aanpassen van 'files=20' naar 'files=40' in CONFIG.NT werkte soms niet.
+Selectie: Bij 'Gemarkeerden met ...' keuze 'ouders+partners' toegevoegd.

*** wijzigingen in aanvulling 17 d.d. 14-07-2008 **************************************
-BACKUP: In een backup van een bestand met meer dan 434.348 personen raakte het personenbestand beschadigd.
-BACKUP: Sinds Aanvulling 16 kon er op Windows 95, 98 en ME niet in een submap gearchiveerd worden of verscheen er een foutmelding.
-Opstarten: Op een PC met Windows 95 verscheen een foutmelding bij gebruik van Aanvulling 16.
-Installatie: Als een bestand dubbel genoemd wordt bij "Bestand kiezen", dan wordt deze tweede vermelding weggelaten.

*** wijzigingen in aanvulling 16 d.d. 21-06-2008 **************************************
-Op een PC met Windows Vista en sommige 'dual-core' processoren liep PRO-GEN af en toe vast. Dit is nu opgelost.
+VTX: Extra optie bij kwartierstaat toegevoegd om vooroudertekst af te drukken.
-HTML/CSS-uitvoer: Bij lange voor- of achternamen kon het scherm met informatie over de aangemaakte uitvoer deels nog zichtbaar zijn in het uitvoermenu.
+Controle: Bij controle op leeftijd mag de geboortedatum nu ook een circa-datum zijn.
-GEDCOM Export: Voor de weergave van een tussen-datum wordt nu standaard BET gebruikt i.p.v. BETWEEN.
=GEDCOM: De optie 'Bestand kopieren naar diskette' is verwijderd.
+BACKUP: ondersteuning voor lange directorynamen.
-BACKUP: Als er spaties getypt waren achter de te gebruiken map-naam, dan verscheen er een foutmelding bij backup of restore.
=UTILS: De optie 'Bestand kopieren naar diskette' is verwijderd.
-Instellingen: Bij het wijzigen van Toetsenbord of Venstergrootte werd deze instelling pas na afsluiten van PRO-GEN actief.

*** wijzigingen in aanvulling 15 d.d. 01-09-2007 **************************************
-BACKUP: Bij installatie in een map met een 'lange naam' werkte Backup en Restore niet correct.
-BACKUP: Als bij Restore een bestaand bestand overschreven moest worden en er trad een fout op tijdens de Restore, dan was het bestaande bestand reeds gewist. Nu wordt het bestaande bestand pas later gewist.
+BACKUP: Er wordt nu een nieuwere versie LHA gebruikt: LHA 2.55.
+Tekstuitvoer: Algemene infovelden van man, vrouw en huwelijk kunnen nu bij elkaar worden afgedrukt vlak voor de tekst "Uit dit huwelijk".
+Aanpassingen om via VirtualPC te kunnen werken op Windows X64 versies.
+Werklijst: het 'Bekijken' scherm kan nu ook met diezelfde B-toets beëindigd worden.
-Afdrukken: in sommige gevallen werden de tekens Ç, Ä en Pt niet goed afgedrukt. N.B. bij nieuw-installaties wordt hiervoor het PGcourier font vervangen.

*** wijzigingen in aanvulling 14 d.d. 15-04-2007 **************************************
+Enige aanpassingen zodat PRO-GEN onder Windows VISTA werkt:
    +Installatie: het PRO-GEN installatieprogramma is nu een Windows programma en kan PRO-GEN nu ook installeren onder Windows Vista.
    +Instellingen: de toetsenbordindeling kan nu binnen PRO-GEN gewijzigd worden.
    +Instellingen: de venstergrootte kan nu vanuit PRO-GEN gewijzigd worden.
    +Hulpprogramma's: er is nu een aparte rubriek 'Update' voor het inlezen van instellingen uit vorige versies. Dit werd voorheen door het eigen SETUP programma gedaan.
    +Tijdelijke bestanden worden nu standaard in de PG30\TEMP map geplaatst.
=HTML/CSS uitvoer: bij verwijzingen binnen hetzelfde bestand wordt in de 'href=' verwijzing de bestandsnaam nu weggelaten.
-HTML/CSS uitvoer: De 'basisnaam' moet ingevuld worden. Deze mag dus niet meer leeg gelaten worden.
+Selectie: 'doorzoek alle velden' zoekt nu ook in de naam van vader/moeder of man/vrouw.

*** wijzigingen in aanvulling 13 d.d. 12-12-2006 **************************************
=Installatie: PRO-GEN installeert nu standaard in een 'venster' in plaats van in 'volledig scherm'.
-Tekstuitvoer: Overbodige bladwijzers weggelaten zodat de MS-WORD grens van 16379 bladwijzers minder snel bereikt wordt.
-Bestandsnaam: De PRO-GEN bestandsnaam mag enkel A-Z, 0-9 en - of _ tekens bevatten.
+HTML/CSS uitvoer: Er wordt nu ook een GENDEX.TXT bestand aangemaakt voor het aanmelden van uw gegevens op www.stamboomzoeker.nl
+Selectie: Mogelijkheid om alle velden te doorzoeken toegevoegd.
+Parenteel: Bij tekstuitvoer extra mogelijkheid voor het maken van een schema per generatie ingesprongen.
-GEDCOM: Sommige tag's werden niet in koppelingenscherm getoond.
-Bestandscontrole: Bij bestanden met meer dan 32000 relaties verscheen er een foutmelding.
+Hulpprogramma's: Onder 'Overige' is het afdrukken van de gedefinieerde toetsenbord-teksten toegevoegd, met keuze uit vier sjablonen.
+Cirkeldiagram: Ondergrens aantal generaties van 5 naar 4 gewijzigd.
-Cirkeldiagram: Op het eerste blad had het kader vaak een andere lijndikte dan op de volgende bladzijden.
-Lijstopmaak: Bij het wijzigen van lijsten verscheen er sinds Aanvuling 12 een foutmelding.
-Kwartierstaat: Door een fout in aanvulling 12 kon er in enkele gevallen bij kwartierherhaling een aantal personen dubbel in de uitvoer verschijnen en kon er fout optreden bij het selecteren van personen uit die kwartierstaat.
-Tekstuitvoer: Leeftijd bij overlijden werd niet afgedrukt als enkel de begrafenis-datum ingevuld was.
-Tekstuitvoer: Beroep bij de ouders werd soms niet afgedrukt.
-HTML/CSS tekstuitvoer: Bij opsplitsen werd de tabel met kinderen soms niet goed afgesloten.
+HTML/CSS tekstuitvoer: Bij de personen is een 'id=' tag toegevoegd t.b.v. het invoegen van plaatjes.

*** wijzigingen in aanvulling 12 d.d. 08-05-2006 **************************************
-HTML-uitvoer: aangepast t.b.v. Internet Explorer 7
    Zie hiervoor ook het artikel PRO-GEN uitvoer in Internet Explorer 7.
+Uitvoer: de laatste keuze van vraag "Wilt u dit bestand nu openen ?" blijft nu bewaard.
+Opslag: de grens van 250.000 personen is verhoogd naar 2.000.000.
+Algemeen: ondersteuning voor lange bestandsnamen toegevoegd bij het aanmaken van schijfuitvoer en bij GEDCOM en ASCII import/export.
+CSS en HTML-uitvoer: bestandsnamen worden nu direct in kleine letters aangemaakt.
+CSS-uitvoer: nieuw 'schijfuitvoer stuurprogramma' toegevoegd waarmee pagina's voor internet aangemaakt worden met CSS formatering. Hiertoe zijn o.a. bij diverse onderdelen in de uitvoer nu CSS CLASS-namen toegevoegd.
+HTML/CSS-uitvoer: bestanden uit de map WEBSITE gaan voor de meegeleverde bestanden. Hierdoor kunt u eenvoudig gewijzigde versies van sjablonen maken zonder de originele bestanden te wijzigen.
+Tekstuitvoer: extra stijlen toegevoegd voor o.a. blok-info, titels, tijden, gezindte en kopregels.
-Tekstuitvoer: bij uitvoer met bijna 60 generaties, verscheen er een fout.
-VTX: #10$ werkte niet goed meer met SELECT ... en MARK ... commando.
-Starten: Bij het starten van PRO-GEN op een PDA verscheen er vanaf aanvulling 9 een foutmelding.
-Cirkeldiagram: Als weergaveoptie 'Gebruik een andere datumopmaak' aan stond, werden 'broers en zussen van de proband' mogelijk in een verkeerde volgorde afgedrukt.

*** wijzigingen in aanvulling 11 d.d. 06-09-2005 **************************************
-PRO-GEN Import/Export: bij info-teksten waar alle tekst op 1 regel is geplaatst verschijnt nu minder snel een geheugen foutmelding.
+KW-HTML: Datum's met !-teken worden niet meer afgedrukt.
-Tekstuitvoer: foutmelding m.b.t. geheugen verschijnt nu minder vaak.
-Parenteel: bij hele grote parentelen met meer dan 8191 personen binnen één generatie verscheen er een foutmelding.
+VTX: een CONST waarde hoeft niet meer uniek te zijn. De laatste waarde wordt gebruikt.
+Installatie: Nieuwe versie van PGIT (zie PGIT.DOC).
-Algemeen: als er in config.nt de regel 'files=20' staat wordt deze aangepast naar 'files=40'. Dit komt enkel in een Duitstalige XP installatie voor.
-WP-uitvoer: na installatie van aanvulling 10 kon er een fout optreden bij schijfuitvoer in WP formaat.
-Tekstuitvoer: na installatie van aanvulling 10 verscheen soms de foutmelding 'Subscript out of range in module ALGEMEEN at address ....:05CA'
-Tekstuitvoer: na installatie van aanvulling 10 verscheen er bij een tweede keer uitvoer de melding 'uit dit huwelijk .. kinderen' i.p.v. de detail-gegevens van die kinderen.

*** wijzigingen in aanvulling 10 d.d. 04-06-2005 **************************************
+GEDCOM import: Als de tekenset niet is vastgelegd in het GEDCOM bestand, dan vraagt het programma aan de gebruiker om de tekenset te kiezen.
+KW-HTML: deze kwartierbladen kunnen nu met 4 of met 5 generaties.
+Instellingen: meerdere eigen kleurinstellingen.
+Selectie: selectie van 'gemarkeerden met partners' uitgebreid met extra keuzes voor ouders, kinderen e.d.
-TekstUitvoer: foutmelding m.b.t. geheugen verschijnt nu minder vaak.
=Tekstuitvoer: Verwijzingscode voor bookmarks aangepast in RTF en WP uitvoer.
-PDF cirkeldiagram: Gebruik van haakjes in de voettekst kon foutmelding 'out of string space' veroorzaken.

*** wijzigingen in aanvulling 9 d.d. 21-02-2005 **************************************
-Tekstuitvoer: Bij gebruik van privacyoptie 2 en ontbrekende huwelijksplaats verscheen er soms 'relatie met' in plaats van 'gehuwd met' in de tekst.
-Algemeen: Bij gebruik van de Windows Systeemherstel functie kon het PRO-GEN bestand beschadigd raken.
    Zie hiervoor ook het artikel Ellende door Windows Systeem"herstel".

*** wijzigingen in aanvulling 8 d.d. 24-11-2004 **************************************
+Lijst: Selectiehulpmiddel toegevoegd voor het markeren van dubbelen.
+Lijst: Aangepaste lijst toegevoegd voor het zoeken van dubbelen.
    Zie hiervoor ook het artikel Dubbele gegevens samenvoegen en verwijderen.
-Relatieschema: via 'insert', 'Invoeren partner' kon in sommige gevallen de sorteerindex in de war raken.
-PRO-GEN import: Bij controle op dubbelen binnen het in te lezen bestand, werden de data uit dubbele huwelijken niet altijd correct samengevoegd.
=GEDCOM: Gedrag Insert-toets in koppelingenscherm aangepast.
-VTX: In genealogie worden nu hoofdpersonen zonder standaardnummer niet meer afzonderlijk afgedrukt.
+VTX: Bij uitvoer naar WP zijn de datum en tijd toegevoegd aan de naamgeving van de bladwijzers.

*** wijzigingen in aanvulling 7 d.d. 01-08-2004 **************************************
-PGREPERT.VTX: In repertorium fout uitlijnen nummers bij kinderen opgelost.
+Tekstuitvoer: Bij WP-uitvoer verwijzingscodes uniek gemaakt; zodat bij gebruik van meerdere uitvoeren in 1 WP-bestand de verwijzingen kloppend blijven.
+Tekstuitvoer: Bij de vrouwelijke voorouders in de kwartierstaat worden nu de 'hoofdpersoon' instellingen gebruikt i.p.v. 'partners van de hoofdpersoon' instellingen. De 'partners van de hoofdpersoon' instellingen worden nu gebruikt bij de partners uit eerdere/latere huwelijken die geen voorouder zijn.
+Installatie: Nieuwe versie van PGIT (zie PGIT.DOC).
=Algemeen: Kleine wijzigingen in menu-teksten.

*** wijzigingen in aanvulling 6 d.d. 06-07-2004 **************************************
-PGZOEK: Achternamen kwamen afh. van de weergaveopties soms in hoofdletters.
-PGZOEK: Bij niet-PRO-GEN bestanden wordt de tekst "(1)" niet meer toegevoegd.
-Hoofdmenu: Bij Genealogie mag nu ook een vrouw als stamouder gekozen worden.
-Algemeen: Achter het versienummer wordt nu het nummer van de laatste geinstalleerde aanvulling getoond; bijv. 3.0b-p6
-Selectie: Bij selectie via VTX gaf de functie MAINRECORD niet het nummer van het laatst gekozen record aan.
-PRO-GEN Import: Bij controle op dubbelen binnen het in te lezen bestand kon het voorkomen dat dubbelen gemist werden als het in te lezen bestand enkele gewiste records bevatte.
-PG-CHECK: Fout bij controle van bestand zonder huwelijken opgelost.
+Tekstuitvoer: Relatieschema nu geintegreerd in tekst af te drukken
-Cirkeldiagram: Als de geboorteplaats ingevuld is, werd bij een lege geboortedatum niet omgeschakeld naar een ingevulde doopdatum. idem voor overlijden/begraven en wettelijk/kerkelijk huwelijk.
-Gezinsblad: Bij uitvoer in RTF formaat werd tekst die over meerdere regels verdeeld werd, niet in de juiste stijl geprint.
-Genealogie/Parenteel: Bij meer dan 32000 personen in de uitvoer verscheen er een foutmelding.
+KW-HTML: Het patroniem komt nu ook als aparte vermelding in de index.
-KW-HTML: Het patroniem werd dubbel afgedrukt als er geen achternaam was ingevuld.
-HTML-uitvoer: Bij opsplitsen verscheen er soms een 'out of string space' foutmelding.
-HTML-uitvoer: Bij opsplitsen werd de laatst gebruikte directory niet onthouden als de directory reeds bestond.

*** wijzigingen in aanvulling 5 d.d. 30-07-2003 **************************************
+Genealogie: mogelijkheid voor het maken van een Naamgenealogie toegevoegd.
    Zie hiervoor ook het artikel Het maken van een naamgenealogie (Frans Manche, Amersfoort).
-GEDCOM: Bad record number in PG-COM at CC36 opgelost bij import bestand zonder huwelijken.

*** wijzigingen in aanvulling 4 d.d. 03-07-2003 **************************************
+PGZOEK: toegevoegd.
+Instellingen: Optie toegevoegd t.b.v. automatisch aanmaken PGZOEK bestanden.
+Hulpprogramma's: Export van ASCII bestanden t.b.v. PGZOEK toegevoegd.
-Tekstuitvoer: HTML links werden niet geplaatst bij 'eerder gehuwd met'.
-Tekstuitvoer: De index van WORD XP werkte niet goed als een plaatsnaam begint met een spatie. Voorloop spaties worden nu weggehaald.
+Cirkeldiagram: Tekstgrootte en plaatsing huwelijksgegevens verbeterd.
-Invoerscherm: Aan het begin van een info-tekst haalde de Backspace toets tekens weg.
-Invoerscherm: Bij het weghalen van tekst in een info-veld m.b.v. Delete werden soms de onderste schermregels gewist.
-Relatieschema: Als je een tweede relatie van een ouder invoert, dan wordt de man in die relatie tot vader van een eventueel onecht kind van een dochter van die ouder gemaakt.
-Relatieschema: Als een ouderloze hoofdpersoon in het Relatieschema meerdere partners heeft, dan gaat 'Ctrl-Omhoog' vanaf een latere partner naar de eerste partner, in plaats van niks te doen.
-Relatieschema: Als er uit meerdere relaties kinderen zijn, dan volgt er een foutmelding na 'Ctrl-Omhoog' op een partner en 'Links'.

*** wijzigingen in aanvulling 3 d.d. 02-01-2003 **************************************
=GEDCOM: invoer gedcombestandsnaam alleen nog maar hoofdletters mogelijk.
+GEDCOM: Gegevens onder EVEN TYPE kunnen nu apart gekoppeld worden.
+CHECK: Controle op dubbele personen/huwelijken gaat nu sneller.
-SETUP: Naam bestanden VERSIE.* gewijzigd in VERSION.*
=BACKUP: Blokgrootte verkleind i.v.m. 2000/XP.
+Tekstuitvoer: 1e letter voorvoegsels worden nu hoofdletter indien achternaam voor voornaam wordt afgedrukt.
+Tekstuitvoer: uitvoertaal Gronings toegevoegd.
+Familieboek: optie om info af te drukken toegevoegd.
+Familieboek: optie om alle datums af te drukken toegevoegd.
+Cirkeldiagram: Teken voor relatie aangepast (x=wettelijk, =kerkelijk, &=overig).
+Cirkeldiagram: Nu tot 10 generaties mogelijk.
+Cirkeldiagram: Plaatsnamen kunnen nu ook afgedrukt worden.
+Cirkeldiagram: Vakjes kunnen nu ook in kleur afgedrukt worden.
+Algemeen: Startoptie /REC= toegevoegd.
=Kwartierstaat: Nummering 'Czellitzer' is vervangen door 'Kekule met punten tussen de duizendtallen'.
-Zoeken: Als bij het Zoeken een fout gemaakt wordt, verdween de foutmelding niet na een druk op een toets.
-Werklijst: Direct na een pro-gen-export is het niet mogelijk in de relatielijst het relatieschema op te roepen van kaarten waarin de vrouw ontbreekt.

*** wijzigingen in aanvulling 2 d.d. 06-06-2002 **************************************
-Selectie: Het selecteren van 'gerelateerden' werkte niet altijd goed meer. Dit was afhankelijk van de beschikbaarheid van EMS geheugen.
-Uitvoer: De nummering 'doorlopend volgnummer' werkte niet correct bij nummers groter dan 32767. Dit was afhankelijk van de beschikbaarheid van EMS geheugen.
-Lijstuitvoer: Bij afdruk op de printer vanaf een bepaald paginanummer werden ook de eerdere pagina's afgedrukt.
+HTML-uitvoer: Regels in de index worden niet meer afgebroken op een streepje bij gebruik van geboorte- en overlijdensjaar.

*** wijzigingen in aanvulling 1 d.d. 24-03-2002 **************************************
-HTML-uitvoer: Bij splitsen werden bij de verwijzingen in de kop geen kleine letters gebruikt voor de bestandsnamen.
+HTML-uitvoer: De teksten "Eerste, Vorige, enz." en ook de tekst "Namenindex" wijzigen nu mee met de ingestelde uitvoertaal.